San Pao Sung 三寶頌


2019-01-10 15:51:33

南無佛陀耶
NA MO FO THUO YE
南無達摩耶
NA MO TA MO YE
南無僧伽耶
NA MO SENG CHIE YE
南無佛法僧
NA MO FO FA SENG


您是我們的救主
NI SHE WO MEN TI CIU CU
您是我們的真理
NI SHE WO MEN TI CEN LI
您是我們的導師
NI SHE WO MEN TI TAO SHE
您是我們的光明
NI SHE WO MEN TI KWANG MING
我皈依您 我信仰您
WO KWI YI NI WO SIN YANG NI
我尊敬您 南無佛陀耶
WO CUN CING NI NA MO FO THUO YE
南無達摩耶 南無僧伽耶
NA MO TA MO YE NA MO SENG CHIE YE

Kritik dan saran,hubungi : cs@sariputta.com