Abhinhapaccavekkhana


2019-07-05 09:35:17
Jarā-dhammomhi
jaram anatīto.

Byādhi-dhammomhi
byādhim anatīto.

Maraṇa-dhammomhi
maraṇam anatīto.

Sabbehi me piyehi manāpehi nānā-bhāvo vinā-bhāvo.

Kammassakomhi
kamma-dāyādo
kamma-yoni
kamma-bandhu
kamma-paṭisaraṇo.
Yam kammam karissāmi kalyāṇam vā pāpakam vā tassa dāyādo
bhavissāmi.

Evam amhehi abhiṇham paccavekkhitabbam.
Kritik dan saran,hubungi : cs@sariputta.com