Aradhana Atthasila / Uposathasila


2017-05-23 09:30:11
MAYAM * BHANTE VISUM VISUM
RAKKHANATTHĀYA TISARANENA
SAHA PAÑCA SILĀNI YĀCĀMA #
DUTIYAMPI MAYAM* BHANTE
VISUM VISUM RAKKHANATTHĀYA
TISARANENA SAHA PAÑCA
SILĀNI YĀCĀMA #
TATIYAMPI MAYAM* BHANTE
VISUM VISUM RAKKHANATTHĀYA
TISARANENA SAHA PAÑCA
SILĀNI YĀCĀMA #
Kritik dan saran,hubungi : cs@sariputta.com