Pūjā


2018-07-13 13:28:06
Yam-amha kho mayam Bhagavantam saraṇam gatā, yo no Bhagavā
satthā, yassa ca mayam Bhagavato Dhammam rocema.
Imehi sakkārehi tam Bhagavantam sasaddhammam
sasāvaka-sangham abhipūjayāma.
Kritik dan saran,hubungi : cs@sariputta.com