Jaya Paritta


2018-07-15 03:31:05
Mahā karuniko nātho hitāya sabba paninaṁ
Puretvā parāmi sabba pato sambhodimuttamaṁ
Etena saccavājjena hotu te jayamaṅgalaṁ

Jayanto bodhiyā mūle
Sakyānam nandi-vaḍḍhano
Evam tvam vijayo hohi
Jayassu jaya-mangale

Aparājita-pallanke
Sīse paṭhavi-pokkhare
Abhiseke sabba-buddhānam
Aggappatto pamodati

Sunakkhattam sumangalam
Supabhātam suhuṭṭhitam
Sukhaṇo sumuhutto ca
Suyiṭṭham brahmacārisu

Padakkhiṇam kāya-kammam
Vācā-kammam padakkhiṇam
Padakkhiṇam mano-kammam
Paṇidhī te padakkhiṇā
Padakkhiṇāni katvāna
Labhantatthe, padakkhiṇe
Kritik dan saran,hubungi : cs@sariputta.com