Sakkatvā Tiratanam Paritta


2016-10-29 08:05:50
Sakkatvā Buddha-Ratanam
Osatham uttamam varam
Hitam deva-manussānam
Buddha-tejena sotthinā
Nassantupaddavā sabbe
Dukkhā vūpasamentu te.

Sakkatvā Dhamma-Ratanam
Osatham uttamam varam
Pariḷāhūpasamanam
Dhamma-tejena sotthinā
Nassantupaddavā sabbe
Bhayā vūpasamentu te.

Sakkatvā Sangha-Ratanam
Osatham uttamam varam
Āhuneyyam pāhuneyyam
Sangha-tejena sotthinā
Nassantupaddavā sabbe
Rogā vūpasamentu te.
Kritik dan saran,hubungi : cs@sariputta.com