Mahā Jaya Mangala Gāthā


2016-10-29 07:47:35
Yankiñci ratanam loke
Vijjati vividhā puthū
Ratanam Buddha-samam natthi
Tasmā sotthī bhavantu te.

Yankiñci ratanam loke
Vijjati vividhā puthū
Ratanam Dhamma-samam natthi
Tasmā sotthī bhavantu te.

Yankiñci ratanam loke
Vijjati vividhā puthū
Ratanam Sangha-samam natthi
Tasmā sotthī bhavantu te.
Kritik dan saran,hubungi : cs@sariputta.com