Tisarana


2019-07-05 09:36:09
Buddham saraṇam gacchāmi.
Dhammam saraṇam gacchāmi.
Sangham saraṇam gacchāmi.

Dutiyampi Buddham saraṇam gacchāmi.
Dutiyampi Dhammam saraṇam gacchāmi.
Dutiyampi Sangham saraṇam gacchāmi.

Tatiyampi Buddham saraṇam gacchāmi.
Tatiyampi Dhammam saraṇam gacchāmi.
Tatiyampi Sangham saraṇam gacchāmi.
Kritik dan saran,hubungi : cs@sariputta.com