Dhammaniyāma Sutta


2016-10-29 06:17:30
Evam-me sutam:
Ekam samayam Bhagavā, Sāvatthiyam viharati,
Jetavane Anāthapiṇḍikassa, ārāme.
Tatra kho Bhagavā bhikkhū āmantesi bhikkhavo'ti.
Bhadante'ti te bhikkhū Bhagavato paccassosum.
Bhagavā etad-avoca.
“Uppādā vā bhikkhave Tathāgatānam anuppādā vā Tathāgatānam,
ṭhitāva sā dhātu dhammaṭṭhitatā Dhamma-niyāmatā:
Sabbe sankhārā aniccā'ti.
Tam Tathāgato abhisambujjhati abhisameti.
Abhisambujjhitvā abhisametvā ācikkhati deseti, paññapeti paṭṭhappeti,
vivarati vibhajati uttānīkaroti:
Sabbe sankhārā aniccā'ti.
Uppādā vā bhikkhave Tathāgatānam anuppādā vā Tathāgatānam,
ṭhitāva sā dhātu dhammaṭṭhitatā dhamma-niyāmata:
Sabbe sankhārā dukkhā'ti.
Tam Tathāgato abhisambujjhati abhisameti.
Abhisambujjhitvā abhisametvā ācikkhati deseti, paññapeti paṭṭhappeti,
vivarati vibhajati uttānīkaroti:
Sabbe sankhārā dukkhā'ti.
Uppādā vā bhikkhave Tathāgatānam anuppādā vā Tathāgatānam,
ṭhitāva sā dhātu dhammaṭṭhitatā dhamma-niyāmatā:
Sabbe dhammā anattā'ti.
Tam Tathāgato abhisambujjhati abhisameti.
Abhisambujjhitvā abhisametvā ācikkhati deseti, paññapeti paṭṭhappeti,
vivarati vibhajati uttānīkaroti:
Sabbe dhammā anattā'ti.”
Idam-avoca Bhagavā.
Attamanā te bhikkhū Bhagavato bhāsitam, abhinandun'ti.
Kritik dan saran,hubungi : cs@sariputta.com