Ta Pei Cou 大 悲 咒


2016-12-17 03:47:00

南   無   喝   囉    怛   那    哆   囉   夜   耶


 NA MO HUA LA TA NA TUO LA YE YE *


 


南   無   阿   琍  耶  婆  盧  羯  帝  爍   鉢   囉   耶


 NA MO O LI YE PHO LU CIE TI SUO PO LA YE


 


 菩   提   薩   埵  婆   耶   摩  訶   薩   埵  婆  耶


PHU THI SA TUO PHO YE MO HE SA TUO PHO YE


 


摩   訶   迦   盧   尼   迦   耶


 MO HE CIA LU NI CIA YE


 


晻   薩   皤   囉  罰  曳  數  怛  那  怛  寫


AN SA PO LA FA I SU TA NA TA SIE


 


南   無   悉   吉   栗    埵   伊  蒙  阿    喇   耶


NA MO SHI Cl LI TUO I MENG O LI YE


 


婆    盧   吉  帝   室   佛    囉    楞    馱   婆


PHO LU Cl TI  SE FO LA LING THUO PHO


 


南   無  那   囉   謹  墀


NA MO NA LA CIN CHE


 


酿    喇    摩   旨   皤  哆  沙  咩  薩  婆  阿


SI LI MO HE PO TUO SA MI SA PHO HO


 


他    豆   輸    朋     阿   逝   孕   薩  婆  薩  哆


THA TOU SU PHENG O SE YIN SA PHO SA TUO


 


那     摩   婆  薩    哆   那  摩  婆   伽   摩     罰   特  豆


NA MO PHO SA TUO NA MO PHO CIE MO FA THE TOU


 


怛   姪  他    晻    阿   婆   盧    醯    盧     迦   帝


TA CE THA AN *   O PHO LU SI LU CIA Tl


 


迦     羅    帝


CIA LUO TI


   


夷   醯  喇    摩   訶   菩    提   薩    埵   薩   婆  薩  婆


I SI LI MO HO PHU THI SA TUO SA PHO SA PHO 


 


摩   囉   摩   囉


 MO LA MO LA


 


摩   醯   摩   醯   晴   馱   孕   倶   盧   倶   盧   羯   蒙


MO SI MO SI LI THUO YIN Cl LU Cl LU CIE MENS


 


度   盧   度   盧   罰   闍   耶   帝


TU LU TU LU FA SE  YE  TI


 


摩   訶   罰   闍   耶   帝


MO HO FA SE YE TI


 


 陀   囉   陀   囉   地   尼   室   佛   囉   耶


THUO LA THUO LA TI LI NI SE FU LA YE


 


 遮  囉   遮   囉   麼   麼   罰   摩   囉   穆   帝   隸


 *CE LA CE LA MO MO FA MO  LA MU TI LI


 


伊   醯   伊   醯   室   那   室   那


 I SI I SI SE NA SE NA


 


阿   囉   佛   囉   舍   利


 O LA SENS FU  LA  SE LI


 


罰   娑   罰   嗲   佛   囉   舍   耶


FA  SA  FA SENS FU LA  SE YE


 


呼   盧   呼   盧    摩    囉


HU LU HU LU MU LA


 


呼   盧   呼  盧    醯   利


 HU  LU  HU  LU  SI  LI


 


姿   囉  婆  囉   悉   喇    悉   咧    蘇    嗔    蘇   鳴


SA LA SA  LA  SI  LI  SI  LI  SU  LU  SU LU


 


菩   提     夜   菩    提   夜   菩  馱    夜   菩   馱   夜


PU  THI  YE  PHU  PHI  YE  PHU THUO YE  PHU THUO YE


 


彌    帝   喇    夜   那    囉    謹    墀    地   利   瑟    尼


MI TI  LI YE  NA  LA  CIN  CHE TI  LI  SE  NI


 


婆   夜   摩   那   娑   婆   訶   悉   陀   夜   娑   婆   訶


PO YE MO NA  SA  PHO  HO  SHI THUO  YE  SA  PHO HO


 


摩   訶   悉   陀   夜   娑   婆   訶


MO HO  SHI  THUO YE SA PHO HO


 


悉   陀   喩   藝   室   皤   囉   耶   娑   婆   訶


 SHI THUO  I  I   SE PO LA  YE  SA PHO HO


 


那   囉   謹   墀   娑   婆   訶


 NA  LA CIN CHE SA  PHO HO


 


摩   囉   那   囉   娑   婆   詞


 MO LA  NA  LA  SA PHO HO


 


悉   囉   僧   阿   穆   怯   耶   娑   婆   訶


SHI  LA  SENG  O  MU CHE YE  SA PHO HO


 


娑   婆   摩   訶   阿   悉   陀   夜   娑   婆   訶


SA  PHO MO HO  O  SHI THUO  YE   SA  PHO HO


 


者   吉   囉   阿   悉   陀   夜   娑   婆   訶


 CE  CI LA O  SHI  THUO  YE  SA  PHO HO


 


波   陀   摩   羯   悉   陀   夜   娑   婆   訶


 PO  THUO  MO  CIE  SHI  THUO  YE  SA PHO HO


 


那   囉   謹   墀   皤  伽   囉   耶   娑   婆   訶


 NA LA  CIN  CHE  PO CIE  LA YE  SA PHO  HO


 


摩   婆   利   勝   羯   囉   夜   娑   婆   訶


MO  PHO LI  SEN  CIE LA  YE  SA PHO HO


南   無   喝   囉   怛   那   哆   囉   夜   耶


NA MO HUA LA  TA   NA  TUO LA  YE  YE *


 


南   無   阿   喇   耶   婆   盧   羯   帝   爍   皤   囉   耶


NA  MO  O  LI  YE  PHO LU  CIE TI SUO PO LA YE


 


娑   婆   訶


 SA  PHO HO


 


晻   悉   殿   都   漫   多   囉   跋   陀   耶   娑   婆   訶


AN *  SHI TIEN  TU  MAN TUO  LA  PA  THUO  YE  SA  PHO  HO

Kritik dan saran,hubungi : cs@sariputta.com