Sin Cing 心經


2016-10-28 07:45:35

觀 自 在 菩 薩.  行 深 般 若 波 羅 密 多 時.  照 見 五 蘊 皆 空.  度 一 切 苦 厄.
Kuan Ce Cai Phu  Sha.   Sing  Sen Puo  Ruo  Po Lo Mi Tuo  She.  Cao Cien Wu  Yen Cieh Khung. Tu  Yi  Cieh Khu  Ek.

舍 利 子.  色 不 異 空.  空 不 異 色. 色 即 是 空.  空 即 是 色.  受 想 行 識.
Se  Li   Ce.   Se   Pu  Yi  Khung. Khung Pu  Yi  Se.  Se  Ci  She  Khung. Khung Ci  She  Se.  Sou  Siang Sing Se.亦 復 如 是.  舍 利 子.  是 諸 法 空 相.  不 生 不 滅.  不 垢 不 淨.  不 增 不 減.
 Yi   Fu  Yu  She.   Se  Li  Ce.   She Cu  Fa Khung Siang.  Pu Sen Pu  Mieh.  Pu   Kho Pu  Cin.   Pu Cen Pu Cien.是 故.  空 中 無 色.  無 受 想 行 識.  無 眼 耳 鼻 舌 身 意.  無 色 聲 香 味 觸 法.
She  Ku.  Khung Cung Wu Se.  Wu Sou  Siang  Sing Se.   Wu  Yen  El   Pi   Se  Shen  Yi.   Wu  Se  Sen  Siang Wei  Cu  Fa.無 眼 界.  乃 至 無 意 識 界.  無 無 明. 亦 無 無 明 盡.  乃 至 無 老 死.  亦 無 老 
Wu Yen Cieh.   Nai  Ce  Wu  Yi  Se  Cieh.   Wu  Wu  Ming. Yi  Wu  Wu  Ming Cin.  Nai  Ce  Wu  Lao  Se.  Yi   Wu   Lao


死 盡.  無 苦 集 滅 道.  無 智 亦 無 得.  以 無 所 得 故.  菩 提 薩 埵.  依 般 若 波 
Se Cin.  Wu Khu Ci Mieh  Tao.   Wu Ce  Yi  Wu Te.  Yi   Wu  Suo  Te   Ku.  Phu  Thi  Sha   Tuo.  Yi   Puo  Ruo  Po


羅 密 多 故.  心 無 罣 礙.  無 罣 礙 故.  無 有 恐 怖.  遠 離 顛 倒 夢 想.  究 竟 涅 
Lo   Mi  Tuo   Ku.   Sin  Wu  Kua  Ai.  Wu  Kua  Ai  Ku.  Wu  You  Kung Pu.  Yen Li Tien Tao Mong Siang.  Ciu  Cin Nie槃.  三 世 諸 佛.  依 般 若 波 羅 密 多 故.  得 阿 耨 多 羅 三 藐 三 菩 提.  故 知 
Phan.  San Se Cu  Fo.  Yi  Puo  Ruo  Po  Lo  Mi  Tuo  Ku.  Te  Ah  Nau  Tuo  Lo  San Miao San  Phu  Thi.   Ku   Ce    

般 若 波 羅 密 多.  是 大 神 咒.  是 大 明 咒.  是 無 上 咒.  是 無 等 等 咒.  能 除 
Puo  Ruo  Po  Lo  Mi  Tuo.   She Ta  Shen Cou.   She Ta Ming Cou.  She Wu Sang Cou.    She  Wu  Ten  Ten  Cou.   Nen  Chu 一 切 苦.  真 實 不 虛.  故 說 般 若 波 羅 密 多 咒.  即 說 咒 曰  :  
Yi  Ciek  Khu.  Cen  Se  Pu   Si.  Ku Shuo Puo  Ruo  Po  Lo  Mie  Tuo  Cou.  Ci   Suo  Cou  Ye   :   “ 揭 帝 揭 帝. 波 羅 揭 帝.  波 羅 僧 揭 帝.  菩 提 薩 婆 訶.”     (三遍)
 “ Cieh  Thi  Cieh  Thi. Po   Lo   Cieh  Thi.   Po  Lo  Sen Cieh Thi.   Phu  Thi  Sha   Pho  Ho.”  (3x)

Kritik dan saran,hubungi : cs@sariputta.com