LU SIANG CAN 鑪 香 讚


2019-01-22 03:22:41
鑪  香  乍 爇  法  界  蒙  熏

LU SIANG CA RE FA CIE MENG SHIN

 

諸  佛  海  會  悉  遙  聞

CU FO HAI HUI SHI YAO WEN

 

隨  處  結  祥  雲

SUI CHU CIE SIANG YIN

 

誠  意  方  殷  諸  佛  現  全  身

CHEN Yl FANG YIN CU FO SIEN CHIEN SEN

 

南  無  香  雲  蓋  菩  薩  摩  訶  薩

NA MO SIANG YIN KAI PHU SA MO HE SA


南  無  香  雲  蓋  菩  薩  摩  訶  薩

NA MO SIANG YIN  KAI PHU SA MO HE SA


南  無  香  雲  蓋  菩  薩  摩  訶  薩

NA MO SIANG YIN  KAI  PHU SA MO HE SA
Kritik dan saran,hubungi : cs@sariputta.com