Wang Sen Chin Thu Sen Chou 往 生 淨 土 神 咒


2017-09-23 02:24:23

南 无 阿 弥 多 婆 夜 。 哆 他 伽 多 夜 。 哆 地 夜 他 。


NA MO O MI THUO PO YE 。 TUO THA CHIE TUO YE 。 TUO TI YE THA 。


阿 弥 利 。 都 婆 毗 。 阿 弥 唎 哆 。 悉 耽 婆 毗 。


O MI LI 。 TU PHO PI 。 O MI LI TUO 。 SI TAN PHO PI 。


阿 弥 唎 多 。 毗  迦 兰 帝 。 阿 弥 唎 哆 。 毗 迦 兰 多 。


O MI LI TUO 。 PHI CIA LAN TI 。 O MI LI TUO 。 PI CIA LAN TUO 。


伽 弥 腻 。 伽 伽 那 。 枳 多 迦 利 。 娑 婆 诃 。


CHIE MI NI 。 CHIE CHIE NA 。 CE TUO CIA LI 。 SA PHO HO 。


 

Kritik dan saran,hubungi : cs@sariputta.com