San Gui Yi 三 皈 依


2016-11-23 06:44:04

自 皈 依 佛   當 願 眾 生
ZI GUI YI FO  DANG YUAN ZHONG SHENG


體 解 大 道   發 無 上 心
TI JIE DA DAO  FA WU SHANG XIN 


自 皈 依 法   當 願 眾 生
ZI GUI YI FA  DANG YUAN ZHONG SHENG


深 入 經 藏   智 慧 如 海
SHEN RU JING ZANG  ZHI HUI RU HAI 


自 皈 依 僧   當 願 眾 生
ZI GUI YI SENG  DANG YUAN ZHONG SHENG


統 理 大 眾   一 切 無 礙   和 南 聖 眾。
TONG LI DA ZHONG YI QIE WU AI   HE NAN SEN CUNG

Kritik dan saran,hubungi : cs@sariputta.com