Kuan Ing Ling Kan Cen Yen 观音灵感真言


2017-09-23 02:22:11

唵。嘛 呢 叭 弥 吽。麻 曷 倪 牙 纳。


OM 。 MA NI PA MI HUNG 。 MA KE NI YA NA 。


积 都 特 巴 达。积 特 些 纳。微 达 哩 葛。


CI TU THE PA TA 。 CI THE SIE NA 。 WEI TA LI KE 。


萨 而 斡 而 塔。卜 哩 悉 塔 葛。


SA EL WA EL THA 。 PU LI SI THA KE 。


纳 补 啰 纳。纳 卜 哩。


 NA PU LA NA 。NA PU LI 。


丢 忒 班 纳。捺 麻 嚧 吉。说 啰 耶 莎 诃。


TIU THE PAN NA 。 NA MA LU CI 。 SUO LA YE SA HO 。

Kritik dan saran,hubungi : cs@sariputta.com