Paritta Parikamma


2018-04-24 14:49:14
Samanta cakkavalesu, atra-gacchantu devata;
saddhammam muni rajassa, sunantu sagga-mokkhadam.

Dhamma ssavana kalo ayam bhaddanta. (3 x)

Namo tassa bhagavato arahato samma-sambuddhassa. (3 x)

Ye santa santa citta, tisarana sarana, ettha lokantare va;
bhumma bhumma ca deva, guna gana gahana byavata sabbakalam.
ete ayantu deva, vara-kanaka-maye, meruraje vasanto;
santo santosa hetum, muni-vara- vacanam, sotumaggam samagga.

Sabbesu cakkavalesu, yakkha deva ca brahmano;
yam amhehi katam punnam, sabba-sampatti-sadhakam.

Sabbe tam anumoditva, samagga sasane rata;
pamada-rahita hontu, arakkhasu visesato.

Sasanassa ca lokassa, vuddhi bhavatu sabbada;
sasanampi ca lokanca, deva rakkhantu sabbada.

Saddhim hontu sukhi sabbe, parivarehi attano;
anigha sumana hontu, saha sabbehi natibhi.

Rajato va corato va
manussato va amanussato va
aggito va udakato va
pisacato va khanukato va
kandakato va nakkhattato va
janapada rogato va asaddhammato va
asanditthito va asappurisato va
canda-hatthi-assa-miga-gona-kukkura-
ahi-vicchikka-manisappa-dipi-accha-taraccha-
sukara-mahimsa-yakkha-rakkhasadihi
nanabhayato va nanarogato va
nanaupaddavato va arakkham ganhantu.
Kritik dan saran,hubungi : cs@sariputta.com