Saccakiriyā Gāthā


2018-07-13 14:02:08
Natthi me saraṇam aññam
Buddho me saraṇam varam
Etena sacca-vajjena
Sotthi me/te hotu sabbadā.

Natthi me saraṇam aññam
Dhammo me saraṇam varam
Etena sacca-vajjena
Sotthi me/te hotu sabbadā.

Natthi me saraṇam aññam
Sangho me saraṇam varam
Etena sacca-vajjena
Sotthi me/te hotu sabbadā.
Kritik dan saran,hubungi : cs@sariputta.com