Anekajati


2019-12-30 12:54:52
Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammäsambuddhassa. (3x)
Aneka jati samsaram, Sandhavissam anibbisam, Gaha kararn gavesanto, Dukkhā jāti punappunarm, u Gaha karaka ditthosi, Puna geham na kāhasi, Sabba te phasukā bhaggă, Gahakūtarn visankhatarń, Visankhara gata cittam, Tanhananm khayamajhagã. (3x)
Kritik dan saran,hubungi : cs@sariputta.com