Pabhassara Vagga

AN 1.51-60 ) Bercahaya( Pabhassara [Accharā­saṅghāta] )

Baca cerita ...