Khuddaka nikaya


Ekakanipata Paṭhama Vagga (Thag 1.1 - Thag 1.10)
Ekakanipata Dutiya Vagga (Thag 1.11 - Thag 1.20)
Ekakanipata Tatiya Vagga (Thag 1.21 - Thag 1.30)
Ekakanipata Catuttha Vagga (Thag 1.31 - Thag 1.40)
Ekakanipata Pañcama Vagga (Thag 1.41 - Thag 1.50)
Ekakanipata Chaṭṭha Vagga (Thag 1.51 - Thag 1.60)
Ekakanipata Sattama Vagga (Thag 1.61 - Thag 1.70)
Ekakanipata Aṭṭhama Vagga (Thag 1.71 - Thag 1.80)
Ekakanipata Navama Vagga (Thag 1.81 - Thag 1.90)
Ekakanipata Dasama Vagga (Thag 1.91 - Thag 1.100)
Ekakanipata Ekādasama Vagga (Thag 1.101 - Thag 1.110)
Ekakanipata Dvādasama Vagga (Thag 1.111 - Thag 1.120)
Dukanipata Paṭhama Vagga (Thag 2.1 - Thag 2.10)
Dukanipata Dutiya Vagga (Thag 2.11 - Thag 2.20)
Dukanipata Tatiya Vagga (Thag 2.21 - Thag 2.30)
Dukanipata Catuttha Vagga (Thag 2.31 - Thag 2.40)
Dukanipata Pañcama Vagga (Thag 2.41 - Thag 2.49)
Tikanipata Paṭhama Vagga (Thag 3.1 - Thag 3.16)
Catukkanipata Paṭhama Vagga (Thag 4.1 - Thag 4.12)
Pancakanipata Paṭhama Vagga (Thag 5.1 - Thag 5.12)
Chakkanipata Paṭhama Vagga (Thag 6.1 - Thag 6.14)
Sattakanipata Paṭhama Vagga (Thag 7.1 - Thag 7.5)
Atthakanipata Paṭhama Vagga (Thag 8.1 - Thag 8.3)
Dasakanipata Paṭhama Vagga (Thag 10.1 - Thag 10.7)
Dvadasakanipata Paṭhama Vagga (Thag 12.1 - Thag 12.2)
Cuddasakanipata Paṭhama Vagga (Thag 14.1 - Thag 14.2)
Solasakanipata Paṭhama Vagga (Thag 15.1 - Thag 15.2)
Visatinipata Paṭhama Vagga (Thag 16.1 - Thag 16.10)
Timsanipata Paṭhama Vagga (Thag 17.1 - Thag 17.3)
Navakanipata Paṭhama Vagga (Thag 9.1)
Ekādasakanipāta Paṭhama Vagga (Thag 11.1)
Terasanipāta Paṭhama Vagga (Thag 13.1)
Cattālīsanipāta Paṭhama Vagga (Thag 18.1)
Paññāsanipāta Paṭhama Vagga (Thag 19.1)
Saṭṭhinipāta Paṭhama Vagga (Thag 20.1)
Mahānipāta Paṭhama Vagga (Thag 21.1)